shatil logo
מאגר צילומים חופשי לארגוני החברה האזרחית
סינונים
מיון
כיוון התמונה
חיפוש מחדש
close

תאריך מועד עדכון אחרון: 26.3.2018

להלן תנאי השימוש באתר האינטרנט של הקרן החדשה לישראל (חברה לתועלת הציבור; להלן: "הקרן") או מי מארגוני הבת הפועלים על ידה או מטעמה, לצורך שימוש בתמונות הקיימות וכן שיתוף תמונות, כמפורט בתנאי הסכם זה. האתר נשוא הסכם זה הינו האתר הקיים בכתובת ה URL הבאה: https://stock.shatil.org.il/, על נגזרותיו או כל אתר אחר מטעם הקרן.

אתר זה והתוכן המצוי בו נועד לשרת ארגונים שונים (עמותות וחברות לתועלת הציבור) אשר נתמכים על ידי הקרן או מקביל סיוע מיחידת הסיוע של הקרן, 'שתיל'.

יש לקרוא היטב את תנאי השימוש האמורים בטרם השימוש בתמונות או בכלים הניתנים לשימוש על ידי האתר. השימוש באתר ונתונים והמידע המצוי באתר מהווה הסכמה לתנאים אלה בכללותם כמפורט להלן, ועל כן יש לקראם בטרם ייעשה שימוש באתר או במידע המצוי בו.

תנאי השימוש האמורים חלים בכל אמצעי שהוא, קיים או עתידי, העושה שימוש בתמונות ובאתרים האמורים, לרבות אתרים, חומרה, אפליקציות למכשירים ניידים, וכל אמצעי קיים או עתידי המאפשר שימוש באתר ו/או בתמונות המופיעות באתר, בין אם על ידי רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר, קיים או עתידי.

הנוסח המובא להלן מנוסח בלשון זכר מטעמים תחביריים גרידא אולם הוא מופנה לכל המינים וכל המגדרים ללא הבדל שהוא.

 

1.  קבלה והסכמה של תנאי השימוש המפורטים להלן

1.1. בכניסה לאתר וכן בשימוש בתמונות המופיעות באתר, בהתאם להוראות ותנאי האתר ותנאי שימוש אלה, הנכם מכירים ומסכימים לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות אלה שיתווספו ו/או ישונו בעתיד מעת לעת, בהתאם לצרכי או רצון הקרן  ו/או בהתאם לדרישות הדין והוראות משפטיות החלות על הקיים באתר או עתיד להיות קיים באתר. בהעדר הסכמה לאמור בתנאים אלה, אין לעשות כל שימוש באתר, בתוכנו, בתמונות המופיעות בו או בשימושים המתאפשרים וניתנים על ידי האתר. סעיף זה הינו אחד מעיקרי תנאי השימוש באתר, והסכמה או רצון לעשות שימוש באתר או באפשרויות הניתנות על פיו יתפרש על פי סעיף זה. העדר הסכמה לאמור בסעיף זה מבטל כל זכות שימוש באתר או במידע או בתכנים או בשירותים הניתנים על פיו.

1.2. הקרן רשאית לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש המפורטים להלן מעת לעת. השימוש באתר יהיה בהתאם לגרסא העדכנית של תנאי השימוש כפי שיפורסמו על ידי הקרן באתר. מומלץ לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש, אולם הקרן אינה מתחייבת לעדכן את העושים שימוש באתר בדבר שינויים בתנאי השימוש והאחריות לבדוק את תנאי השימוש ביחס לכל מועד חלה על העושים שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו.

1.3. השירותים הניתנים על ידי הקרן באתר הינם AS IS. הקרן אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדיית שידור אחרת. במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים אינם זמינים באופן זמני, לא תשמע כל טענה נגד הקרן. הקרן אינה אחראית למימוש ותיקוף התוכן כפי שהוא עשוי להשתנות ממרכיבי תוכנה וחומרה שונים, כמו גם מעברים שונים ממחשבים ובין טאבלטים, מכשירים סלולאריים ואמצעים אחרים, קיימים או עתידיים.

1.4 בעלי הרישיון כהגדרתו בתנאי שימוש אלה מתחייבים להימנע בעצמם או באמצעות מורשים מטעמם, מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי לגרום לפגיעה כלשהיא באתר ובמאגר התמונות, לרבות בדרך של שיבוש או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים", "רוגלות" ויישומים מזיקים אחרים, אשר עשויים להוביל לכדי חדירה לחומר מחשב, החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול, ביצוע מעקב פיסי או אחר בכל רכיב ברכיבי האתר או ביחס לבעלי רישיון או בעלי התרים אחרים, וכיו"ב/

2.  קניין רוחני, זכויות יוצרים ותנאי הרישיון

2.1 כל התמונות היצירות והתוכן המצוי באתר הינו רכוש בלעדי של הקרן ו/או בעלי הזכויות אשר התירו לקרן לעשות שימוש ביצירות ובתוכן האמור, בהתאם להסכמים והסכמות הקיימים ביניהם. רכוש זה חוסה תחת כל הגנה אפשרית של דיני זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני במובנם הרחב ביותר, בכל מקום ובכל זמן. בעל הרישיון לעשות שימוש בתכני או תמונות המצויות באתר מתחיב שלא להכין עותקים מהתמונות, להציגן, לפרסם מחדש, להציג קישור לתמונות אלה, להוריד לשימוש זמני או קבוע, להעביר, להעתיק, לבצע שינויים כלשהם או יצירות נגזרות על בסיס התמונות, להשכיר, להעניק רישיון לאחר, למכור, להמחות זכות כלשהיא או רישיון כלשהוא, להציג בפומבי, בניגוד לתנאי הרישיון המופיעים במפורש בתנאי שימוש אלה.

2.2 גופים וגורמים אשר אושר להם על ידי הקרן או מי מטעמה לעשות שימוש בארכיון התמונות של הקרן (להלן: "בעל הרישיון"), יוכלו לעשות שימוש חופשי בתמונות, בהתאם למפורט להלן, ובלבד שאין המדובר בשימוש מסחרי בתמונות אלה או שימוש לצורך הפקת רווחים.

2.3 לצורך קבלת אישור מהקרן לשימושים שונים בתמונות המצויות בארכיון תמונות הקרן, יש לפנות אל הגורם המוסמך בקרן באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים להלן, ולציין מי הפונה, מאיזה גוף הפונה מבקש לקבל רישיון שימוש בארכיון התמונות של הקרן.

2.4 מרגע שניתן הרישיון לשימוש בארכיון התמונות, רשאי בעל הרישיון לעשות שימוש בתמונות המצויות בארכיון בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. יובהר, כי אין בכך הענקת בעלות על היצירה, אלא רישיון שימוש בה בלבד, ואין המדובר ברישיון בלעדי או ייחודי.

2.5 בעל הרישיון יוכל לעשות כל שימוש שהוא בתמונות, בין אם בפרסומים המוצאים על ידו וכן בשימושים אשר נעשים על ידו גבי רשת האינטרנט, וזאת ללא כל שימוש מסחרי. לעניין תנאי שלרבות טובות הנאה, קידום אישי או קבוצתי, פרסום וכיו"ב. שימוש במסגרת פרסומים בעיתונות, כתובה או אלקטרונית, של התמונות, מחייב אישור נפרד ובכתב מטעם הקרן.

2.6 בעל הרישיון יעדכן את הקרן בכל תמונה בה הוא מבקש לעשות שימוש, וזאת בהתאם למספר הסידורי שלה כפי שיופיע באתר הקרן הרלוונטי.

2.7 בעל הרישיון ימסור את הקרדיט לצלם ככל שתנאי הרישיון של התמונה הקונקרטית יחייבו זאת. מובהר כי אי קיום הוראה זו תטיל על בעל הרישיון ו/או כל גורם הפועל מטעמו את האחריות המשפטית המלאה בדבר אי קיום הוראה זו וכן שיפוי ופיצוי מלא של הקרן בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או קביעה בדבר חבות.

2.8 לקרן יש סמכות לדרוש מבעל רישיון להמנע מביצוע שינוי בתמונה, או לחדול מביצוע שימוש בתמונה לאחר שבוצע בה שינוי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לעניין סעיף זה: שינוי משמעו כל יצירה חדשה השונה מהתמונה כפי שמופיעה באתר, לרבות ביצוע פעולות ממוחשבות או אחרות בתמונה, ריטוש, יצירת נגטיב וכיו"ב.

2.9 אין לבצע מצג שווא ביודעין באשר לתמונה ונסיבות צילומה לרבות מועד הצילום, מקום הצילום, ונושא הצילום.

2.10 במידה ותמונה מסוימת מסומנת בסימני מים או כל כיתוב או רישום נלווה, אין להסיר סימנים, רישומים, וכתובים אלה ללא אישור מפורש של הקרן.

2.11 הקרן מצהירה בזאת כי זכויות היוצרים בתמונות המופיעות בארכיון התמונות הינן בבעלותה או שניתן לה רשיון והרשאות מטעם בעלי הזכויות ליתן את ההרשאות המופיעות בתנאי שימוש אלה. ככל שיתחוור כי אין ברשותה של הקרן  זכויות בתמונה מסויימת, תוסר התמונה מהארכיון והודעה על כך תמסר לבעל הרישיון אשר ביקש לעשות שימוש בתמונה. מאותו רגע בו תימסר ההודעה על ידי הקרן, מתחייב בעל הרישיון להסיר לאלתר את התמונה מכל הפרסומים הנעשים על ידו.

2.12 יוער ויובהר, כי לקרן קיימות אך ורק זכויות היוצרים בתמונות המצויות בארכיון. לכל שאלה הנוגעת או נושקת לסוגיות משפטיות אחרות, לרבות סוגיות מדיני הגנת הפרטיות, האחריות היחידה והבלעדית לשימוש בתמונות ואופן השימוש בהן, הינו של בעל הרישיון בהתאם.

3. העלאת תוכן למאגר התמונות של הקרן

3.1 בעל רישיון אשר קיבל היתר להעלות תמונות למאגר התמונות של הקרן, יפעל בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.  

3.2 על מנת לקבל היתר להעלות תמונות לרישיון, יש לפנות אל האחראי על האתר בקרן ולבקש להיות בעל הרשאה להעלות תמונות. בקשה כאמור תוגש אך ורק על ידי תאגיד מוכר ורשום, הנתמך כעת או בעבר על ידי הקרן. על הטופס להיות חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ולהיות מאושר על ידי היועץ המשפטי של הארגון.  

3.3 כל העלאה של תמונות כפופה להגבלות הבאות:

3.3.1     על התמונה לא להפר כל זכות יוצרים או קניין רוחני של כל צד שלישי כלשהו, או כל זכות לפרטיות של צד שלישי;

3.3.2     על התמונה לא להכיל כל תוכן פוגעני ו/או משמיץ ו/או פורנוגרפי ו/או בעל תוכן מיני בוטה ו/או תוכן בלתי חוקי כשלהו ו/או תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הציבור;

3.3.3     על התמונה לא לכלול בשום מצב שהוא תמונות של קטינים הניתנים לזיהוי או תמונות שבוצעו תוך ניצול קטינים;

3.3.4     על התמונה לא לכלול אירועי אלימות כלפי בני אדם, בעלי חיים, אשר נעשו במיוחד לצורך התמונה;

3.3.5     על התמונות לא לפעול לקידום צרכים מסחריים של גורמים מסחריים ואין להעלות כל תמונה אשר כוללת פרסום מסחרי סמוי או גלוי העולה מהתמונה, ומופיע בתמונה במכוון;

3.3.6     על התמונות המועלות לא להחשב כמפרות דין כלשהו;

3.3.7     על התמונות לא לכלול כל חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע לביצוען של עבירות פליליות כלשהן לפי הדין, לרבות לא חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו;

3.3.8     על התמונות המועלות לא להיות בגדר חומר אשר פרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או החלטות בתי משפט או גורמים המוסמכים לכך על פי הדין;

3.3.9     על התמונות המועלות לא לכלול כל חומר העלול להוות הטעיה, לרבות לא הטעיה של צרכנים על פי משמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמע-1981;

3.3.10   על התמונות המועלות לא להוות עוולה של גניבת עין בהתאם לאמור בדין לרבות בחוק עוולות מסחריות, 1999;

3.4 העברת תמונות למאגר התמונות של התוכן משמעה העברת מלוא זכויות היוצרים בתמונה המועברת, באופן מלא ובלתי חוזר, זאת כיוון שצדדים שלישיים עשויים לעשות בתמונה שימוש בהתאם לתנאי השימוש, לרבות ביצוע שינויים בתמונה בהתאם לתנאי השימוש האמורים. העברת התמונות אינה כלולה בכל תשלום מצד הקרן, מי מטעמה, או הגורמים שייעשו בתמונה שימוש לגורם המעלה את התמונה, לא כעת ולא בעתיד.

3.5 הגורם המעלה את התמונה מתחייב בפני הקרן כי היא אינה נדרשת לבצע כל מהלך נוסף של רישוי או הרשאה או רכישת זכות יוצרים או זכות אחרת, או כל מהלך אחר מול גורם אחר שאינו בעל ההיתר.  כמו כן, העברת תמונה על ידי בעל ההיתר אינה כפופה לכל תשלום של תמלוגים לכל גורם שהוא על פי כל דין, בישראל או במדינה אחרת, וככל שקיימת חובה כאמור, בעל ההיתר ישא בה במלואה.

3.6 הגורמים היחידים אשר עשויים לעשות שימוש כאמור הינם הקרן, גורמים הפועלים מטעמה וארגונים אחרים אשר הינם בעלי רישיון כאמור בסעיף 2 לעיל ובהתאם לתנאי השימוש.

3.7 יובהר למען הסר ספק, כי העלאת התמונה למאגר של הקרן עשוי להוביל לכך שבעלי רשיונות אחרים מטעם הקרן יעשו שימוש בתמונה לצרכיהם שלהם, ולא תשמע כל טענה של מעלה התמונות או מי מטעמו כנגד השימושים שנעשו על ידי בעל הרישיון. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה יש להפנות לגורם שעשה שימוש בתמונה שהועברה על ידי הגורם שהעלה אותה, אשר הוא מי מטעמו מוותרים על כל טענה או תביעה או דרישה , כספית או אחרת, כלפי הקרן או מי מהגורמים הפועלים מטעמה, לרבות בעלי רישיון אחרים.

3.8 בהעברה של התמונה למאגר השימוש מתקיימת הצהרה כי הבעלים המלא והיחיד של מלוא זכויות היוצרים מכל מין וסוג שהוא, בכל מקום שהוא, ולכל שימוש שהוא. בעל ההיתר יציין את מועד עריכת הצילום, נסיבותיו, שם הצלם.

3.9 על הגורם המעלה את התמונות לציין במפורש האם יש לתת קרדיט לצלם או לא.

3.10 יובהר כי הארגון המעלה את התמונות יישא במלוא האחריות לכל טענה ו/או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי כלשהוא אשר טוען לפגיעה בזכויות יוצרים או לכל פגיעה על פי כל דין שבוצעה על ידי גורם כלשהו, בין אם במסגרת רישיון אשר ניתן לבעל רישיון מטעם הקרן ובין אם בכל שימוש אחר. יתקיים שיפוי מלאה של הקרן בגין כל הוצאה שתהיה לקרן בשל הטיפול בטענה או דרישה או תביעה כאמור.

3.11 במידה ועולה טענה מצד גורם שלישי כלשהוא ביחס לתמונה וטענה זו מופנית לגורם שהעלה את התמונות, מתחייב זה מיד עם קבלת אותה טענה או דרישה או תביעה לעדכן את הקרן באופן מיידי, על מנת שהקרן תסיר את התמונה מהמאגר. אין בכך כדי לגרוע מכל אחריות של הגורם המעלה את התמונות ככל שתהיה בהקשר האמור.

 3.12 הגורם שהעלה את התמונות יכול בכל שלב שהוא לבקש מהקרן להסיר את התמונה שהעביר למאגר התמונות. לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע משימושים שנעשו עד לאותה עת על ידי בעלי רישיון בתמונה. לעניין סעיף זה: "שימוש" - הגשת בקשה על ידי בעל רישיון או כל פעולה הנובעת מכך אשר נעשית על ידי בעל הרישיון בהתאם לתנאי שימוש אלה.

4. סמכויות הקרן

4.1 כל הרואה עצמו נפגע מתמונה כלשהיא המצויה בארכיון התמונות של הקרן לדווח באופן מיידי וללא דיחוי על הפגיעה האמורה, תוך תאור מלא ומדוייק של התמונה (לרבות מספרה הסידורי כפי שהוא מופיע באתר הקרן) ותיאור מלא של הפגיעה (פגיעה בזכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות, פגיעה על פי כל דין, אי הלימה לתנאי הרישיון והשימוש).

4.2 הקרן ראשית בכל שלב שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק רישיונות שניתנו לבעל רישיון, להפסיק היתרים שניתנו להעלות תמונות, להסיר תמונה ממאגר התמונות המצוי ברשותה, וזאת מבלי שתהיה לקרן כל מחוייבות כלפי בעל רישיון, בעל היתר, או כל גורם מטעמם, או גורם אשר ביקש להישען ולהסתמך על התמונה לפני שהוסרה מהמאגר אולם טרם נעשה בה שימוש בפועל.  

4.3 הודיעה הקרן לבעל רישיון כי תמונה מסויימת שבעל הרישיון ביקש לעשות בה שימוש, מעוררת בעיה משפטית כזו או אחרת, יפסיק באופן מיידי בעל הרישיון כל שימוש בתמונה, לרבות שימושים באתרי אינטרנט, פרסומים שונים בדפוס או בקמפיינים ציבוריים הנערכים על ידו, וכן כל שימוש על ידי צד שלישי שהוא, לרבות אתרי אינטרנט אחרים או פרסומים הנעשים על ידי צד שלישי שהוא בתמונה במסגרת השימוש אשר נעשה בה על ידי בעל הרישיון. אין בכך כדי לגרוע מאחריות מלאה של בעל הרישיון בתמונה, ובכך שעל כל שימוש בתמונה להיעשות על פי הדין.

4.4 הקרן רשאית לקבוע הגבלות מסוגים שונים ביחס לתמונות שבעל רישיון יבקש לעשות שימוש, לרבות סוג השימוש, היקף השימוש, מועדי השימוש מספר התמונות שייעשה בהם שימוש, וכיו"ב.

4.5 לקרן קיימת סמכות בלעדית ומוחלטת לחסום שימוש של בעל רישיון היכן שעל פי שיקול דעתה נעשה שימוש לרעה בתנאי הרישיון או ההיתר. זאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומדים לקרן על פי כל דין או תנאי השימוש. היכן שעשוי להתחוור עבירות פליליות על ידי בעל הרישיון או גורם המעלה את התמונות או גורמים מטעמם, הקרן מוסמכת להעביר את הטיפול לרבות פרטי הגורמים המעורבים, לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות.  

5. הוראות שונות

5.1 כל פעולה, פרשנות, טענה או דרישה בהתאם לתנאי שימוש אלה, יופנו לבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז ירושלים או תל אביב בלבד, ויידונו על פי דיני מדינת ישראל בלבד.

5.2 בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, מוסכם כי כל טענה ו/או דרישה מצד בעל היתר ו/או בעל רישיון כלפי הקרן תחול תקופת התיישנות מוסכמת של 12 חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית בעל הרישיון או הגורם המעלה את התמונות, כמועד סופי שבו יוכל בעל הרישיון להפנות אל הקרן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המועד המחייב לקביעת מירוץ ההתיישנות הוא המועד הראשון בו ארע הפרסום או עילת התביעה, על עף האמור בכל דין. בעל הרישיון מתחייבים שלא להפנות אל הקרן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת לעיל. הקרן לא תישא בכל אחריות שהיא, לרבות לא אחריות ראייתית, על ארועים ומקרים שחלו לאחר תקופת ההתיישנות האמורה.

5.3 בעל הרישיון ו/או הארגון המבקש להעלות תמונות יקבלו שם משתמש וסיסמא לצורך השימושים השונים. הסיסמא הינה ייחודית וארגונית/ אישית, ואינה ניתנת להעברה בין ארגונים או גופים שונים, גם אם ניתן להם רישיון נפרד על ידי הקרן או שהם מוגדרים כבעלי היתרים.

5.4 הוראות תנאי השימוש עתידים להשתנות מעת לעת. הנוסח העדכני הוא הנוסח הקובע בכל עת ביחס למחלוקת שעשויה להתעורר כתוצאה מתנאי השימוש האמורים. לא תשמע כל טענה נגד הקרן הנשענת על נוסח קודם או אחר של תנאי השימוש על ידי בעל רישיון או בעל היתר.

5.5 בעל הרישיון או הגורם המעלה את התמונות, הכל לפי העניין מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הקרן ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב שייגרמו להם, לרבות בגין הוצאות משפטיות והטיפול בהם, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתריה הקבוצה, לרבות העלאת תוכן ותמונות בהתאם לתנאים המופיעים לעיל. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי הקרן על פי דין.

5.6 לא תשמע כל טענה שהיא מטעם בעל רישיון או גורם המעלה תמונות או מי מטעמם היכן שזה לא פנה קודם לקרן בכתב ואישר את קבלת הפניה, ושטח את מלוא הטענות בפני הקרן ביחס לתמונה מסויימת או לכל סוגיה אחרת, ולקרן ניתן פרק זמן של 14 ימי עסקים על מנת לתקן את הטעון תיקון, ככל שקיימת הצדקה לכך. תוקן הטעון תיקון על ידי הקרן במהלך התקופה האמורה, לא תשמע כל טענה שהיא מצד בעל ההיתר או בעל הרישיון או כל גורם הפועל מטעמם עמם.

5.7 הקרן רשאית בכל עת, על פי שוקל דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותי מאגר התמונות, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירה שלהם, הכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של הקרן וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת בעל ההיתר או בעל הרישיון.

5.8 פניה לקרן תעשה בהתאם לכתובת הדוא"ל הבאה: pictureshatil@gmail.com פניה שלא אושר דבר קבלתה על ידי הקרן לא תחשב ככזו אשר נשלחה לקרן אלא אם נשלחה בדואר רשום.

5.9 הקרן תהא רשאית להעביר ו/או להסב את כל זכויותיה  ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מתנאי שימוש אלה, באופן מלא או חלקי, לכל יישות משפטית חוקית, בכל דרך שהיא, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת בעל הרישיון או בעל ההיתר, ובלבד שאין המדובר בשימושים מסחריים.

 

הפגנה בירושלים למען שחרור החטופים בעזה
יוסי זמיר
להורדה הגש מועמדות
רשיון תמונה
שם הצלמ.ת
יוסי זמיר
שימוש בתמונה זו מחייב הוספת קרדיט לצלמ.ת
חובה לתת קרדיט לשתיל סטוק
אירוע
אירוע
הפגנה בירושלים למען שחרור החטופים בעזה - חרבות ברזל
תאריך אירוע

תמונות קשורות